Вести:

Град Скопје: Секој што смета дека погрешно му е блокирана сметката да побара разгледување

„Градот Скопје сака да им појасни на граѓаните дека во согласност со законот за даноците на имот, секој даночен обврзник добива решение за плаќање годишен данок на имот и комунална такса фирмарина до 31 март во тековната година. Решението се плаќа на тримесечни рати до крајот на годината или во рок од 15 дена по добивањето на решението.

По истекот на годината во која требало да се плати данокот на имот и фирмарината, Град Скопје испраќа опомени за неплатен данок на имот и фирмарина до физичките и правните лица (даночните обврзници).

Откако ќе помине рокот во кој требало да се изврши наплата на данокот на имот и фирмарината по доставената опомена, Град Скопје изготвува решение за присилна наплата до физичките и правните лица (даночните обврзници), а доколку по решението за присилна наплата не е извршена уплата на даночната обврска се изготвува решение за блокада на сметка по банките.

По објавеното соопштение до јавноста од Град Скопје, испратено на 29.01.2018 година, дека постапката за присилна наплата на данокот на имот за 2016 година е во тек со цел да се избегне непотребното блокирање на трансакциските и жиро-сметките, и по апелот обврзниците уште еднаш да си ги проверат и подмират уплатите за 2016 година, Градот Ско Повеќе прочитајте на оригиналната страна која ни овозможува да преземеме дел од информацијата:

Loading…

loading…


About The Author

Related posts